Akcja kalibracja - regulamin

  • JVC
  • Akcja kalibracja - regulamin

Regulamin promocji „Akcja kalibracja"

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji jest jedyny autoryzowany dystrybutor projektorów do kina domowego JVC Professional z siedzibą w Warszawie (kod 04-118) przy ul. Ostrobramskiej 104 lok.38 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS , pod numerem 0000122379, NIP 6342467098, Regon 277858679, zwany dalej Organizatorem.

1.2. Niniejsza akcja promocyjna polega na nieodpłatnym wykonaniu usługi kalibracji SDR lub HDR każdemu klientowi końcowemu, który w okresie trwania promocji zakupi fabrycznie nowy projektor kina domowego JVC Professional Reference Series pochodzący z oficjalnej polskiej dystrybucji. Modele biorące udział w promocji: JVC DLA-RS420, DLA-RS500, DLA-RS520, DLA-RS620).

1.3. Uczestnik promocji może wybrać pomiędzy kalibracją SDR lub HDR. Nie ma możliwości wyboru obu trybów. Uczestnik może dodatkowo wykupić drugą opcję.

1.4. Wszelkie czynności związane z przeprowadzaniem Promocji wykonuje Organizator.

1.5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 12 czerwca 2017 do 31 sierpnia  2017 roku.

2. Warunki uczestnictwa w promocji

2.1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych (będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), którzy: 

  • posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • mają ukończone 18 lat
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych

2.2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Promocji jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji.

2.4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest jedyny autoryzowany dystrybutor projektorów do kina domowego JVC Professional z siedzibą w Warszawie (kod 04-118) przy ul. Ostrobramskiej 104 lok.38. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu organizacji Promocji, w tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i prawo ich poprawiania.

3. Zasady realizacji Promocji

3.1. Aby otrzymać darmową usługę kalibracji projektora kina domowego JVC Professional Reference Series, uczestnik promocji powinien:

a) dokonać zakupu dowolnego fabrycznie nowego projektora kina domowego JVC Professional Reference Series w autoryzowanym punkcie sprzedaży (lista sklepów dostępna na stronie http://jvc-pro.pl/gdzie-kupic.html) w dniach od 12 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Promocją objęte są produkty zakupione w ramach oficjalnej dystrybucji w Polsce;

b) dokonać rejestracji zakupu na stronie promocji (http://jvc-pro.pl/zarejestruj-zakup.html). Data rejestracji zakupu nie może być dłuższa niż 30 dni od daty zakupu;

c) zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptować jego postanowienia;

3.2. W Promocji nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy w formularzu rejestracyjnym podali nieprawdziwe lub niekompletne dane.

3.3. Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Promocji tylko jeden raz.

3.4. W przypadku zakupu przez Uczestnika więcej niż jednego projektora podlegającego zasadom niniejszej promocji, Uczestnik może zgłosić każde z zakupionych urządzeń w osobnym zgłoszeniu. Dane urządzenie może być zgłoszone w promocji tylko jeden raz. W przypadku zarejestrowania więcej niż jednego zgłoszenia na dane urządzenie, Organizator uwzględni tylko pierwsze otrzymane zgłoszenie.

3.5. Termin wysyłania formularzy upływa z dniem 31 sierpnia 2017 roku (decyduje data wysyłki formularza na stronie http://jvc-pro.pl/zarejestruj-zakup.html).

3.6. Formularze z dowodami zakupu datowanymi przed 12 czerwca 2017 oraz po 31 sierpnia 2017 roku nie będą brane pod uwagę.

3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia niezaakceptowane przez system, opóźnione lub niedostarczone.

3.8. Uczestnikom promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości usługi kalibracji w pieniądzu.

3.9. Uczestnikom promocji nie przysługują roszczenia o zamianę usługi kalibracji na inny produkt/usługę.

4. Sposób poinformowania oraz realizacja kalibracji

4.1. Uczestnicy Konkursu, którzy dokonali zakupu i wypełnili formularz rejestracyjny zgodnie z zapisami Regulaminu, zostaną poinformowani mailem o przyjęciu zgłoszenia.

4.2. Organizator zastrzega prawo weryfikacji zgłoszeń pod kątem poprawności podanych informacji, jak również może poprosić o ich poprawienie lub uzupełnienie kontaktując się z Uczestnikiem w uzasadnionych przypadkach. W sytuacjach spornych Organizator może poprosić o przesłanie przez klienta dowodu zakupu sprzętu (kopia paragonu fiskalnego lub faktury w formie pliku .pdf, .png, lub .jpg).

4.3. Usługa kalibracji zakupionego projektora zostanie zrealizowana we wskazanej przez Uczestnika lokalizacji w ustalonym z Organizatorem terminie. Uczestnik ma dwa miesiące na umówienie kalibracji, liczone od dnia zakupu projektora.

5. Reklamacje i roszczenia

5.1. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza przez uczestników, za zmianę danych teleadresowych uczestnika w czasie trwania Promocji lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych w formularzu, uniemożliwiającą wykonanie usługi.

5.2. Reklamacje odnośnie przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do dnia 31 sierpnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

5.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom promocji.

5.4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez wyłącznego dystrybutora projektorów do kina domowego JVC Professional, których numery seryjne występują w bazie danych Dystrybutora, co świadczy o ich pochodzeniu.

6. Odpowiedzialność Organizatora

6.1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości usługi.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niezrealizowaniem usługi, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu w zgłoszeniu lub podczas umawiania usługi, pod którym to adresem usłuag miała zostać zrealizowana.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji pod adresem ul. Ostrobramska 104/38, 00-118 Warszawa.

7.2. Uczestnicy wypełniając formularz na stronie http://jvc-pro.pl/zarejestruj-zakup.html wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji.

7.3. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 883)

7.4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Promocji jest Organizator: jedyny autoryzowany dystrybutor projektorów do kina domowego JVC Professional, ul. Ostrobramska 104/38, 00-118 Warszawa. Dane tych osób przetwarzane będą - na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika zgody - przez podmioty działające na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych na potrzeby prowadzenia promocji.

7.5. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

7.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd, właściwy według siedziby Organizatora.

7.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji.

 

Dystrybutor projektorów do kina domowego JVC Professional, ul. Ostrobramska 104/38, 00-118 Warszawa, 12.06.2017